Jestem architektem. Dzieci mówią na mnie Pani Miarka. Lubię mierzyć, liczyć, projektować, tworzyć plany i schematy, jednym słowem zajmuję się Miarologią. Słyszeliście wcześniej o takiej „nauce”? Oczywiście, że nie! To ja ją wymyśliłam i jestem w niej mistrzem. Wy też będziecie! Zapraszam do Akademii Miarologii na inżynierskie warsztaty dla dzieci i młodzieży z Krakowa i okolic.

Czego szukasz?

Regulamin Akademii Miarologii i Sklepu Internetowego Miarologia

§1

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady zapisu, opłaty, udziału, odbywania się i odwoływania zajęć warsztatowych Akademia Miarologii, zwanych dalej „Akademią Miarologii”, prowadzonych przez firmę Miarologia Marzena Dranka, adres firmy: ul. M. Moraczewskiego 6/12, 30-376 Kraków, NIP: 6321205217, REGON: 368045612, tel. kontaktowy: 604818016, zwaną dalej Sprzedawcą, dla klientów indywidualnych.

§2

Zapisy

 1. Akademia Miarologii skierowana jest do dzieci od III do VIII klasy szkoły podstawowej.
 2. Zapisy prowadzone są przez podstronę „Zapisy” i w następnej kolejności przez Sklep Internetowy Miarologia na stronie internetowej miarologia.pl. Zapisu dokonuje prawny opiekun dziecka, zwany dalej Kupującym.
 3. Zapisy są prowadzone do wyczerpania limitu miejsc lub do zamknięcia zapisów. O zapisie decyduje kolejność dokonania opłaty, o której mowa w paragrafie 3.
 4. Można zapisać dziecko na wybrany semestr Akademii Miarologii lub na cały rok szkolny.
 5. Warunkiem uczestnictwa dziecka w Akademii Miarologii jest prawidłowe dokonanie zapisu oraz terminowe uiszczenie opłaty, o której mowa w paragrafie 3.

§3

Opłaty

 1. Udział w Akademii Miarologii jest odpłatny, zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie miarologia.pl
 2. Opłata jest pobierana za dokonanie zapisu dziecka na warsztaty Akademia Miarologii. W przypadku nieobecności dziecka na warsztatach, należność nie będzie zwracana.
 3. Opłatę należy uiścić najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć warsztatowych w danym semestrze.

§4

Zasady i formy płatności

 1. Opłaty można dokonać wyłącznie przez Sklep Internetowy Miarologia.
 2. Wszystkie ceny prezentowane na Stronie Sklepu Miarologia są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana na Stronie Sklepu przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili składania Zamówienia.
 3. Na każdy sprzedany Produkt Sprzedawca wystawia fakturę VAT na życzenie klienta, po zgłoszeniu tego faktu drogą elektroniczną na adres: akademia@miarologia.pl.
 4. W  Sklepie Internetowym Miarologia dostępne są następujące formy płatności: a) Przedpłata Przelewy24. Płatność musi zostać uregulowana za pośrednictwem systemu Przelewy24. Aby dokonać przedpłaty należy wybrać formę płatności Przelewy24. Po wybraniu opcji Przelewy24 Kupujący zostanie przekierowany na strony internetowe www.przelewy24.pl, gdzie będzie mógł dokonać wyboru banku, w którym ma konto i dokonać płatności. Jeżeli Klient nie dokona płatności on-line, wyjdzie ze Sklepu Internetowego lub straci połączenie ze stroną, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane. Jeżeli banku Klienta nie ma na liście, Klient nie może skorzystać z tej formy płatności. Regulamin świadczenia usług Przelewy24 jest dostępny na stronie www.przelewy24.pl/regulamin. b) przelew na konto Sprzedawcy.
 5. Numer konta Sprzedawcy jest następujący: 18 1140 2004 0000 3102 7705 8277

§5

Zasady udziału i odbywania się Akademii Miarologii

 1. Akademia Miarologii odbywa się raz w tygodniu, w ciągu całego roku szkolnego, zgodnie z harmonogramem Akademii Miarologii dostępnym na stronie miarologia.pl. Jednorazowe zajęcia warsztatowe Akademia Miarologii trwają dwie godziny lekcyjne.
 2. Uczestnik może uczęszczać na warsztaty opłacone i zadeklarowane podczas zapisów, zgodnie z wybraną lokalizacją i godziną.
 3. Akademia Miarologii odbywa się w grupach minimum 9 osobowych.
 4. Uczestnik Akademii Miarologii jest zobowiązany do punktualnego przybycia na warsztaty, dostosowanie się do poleceń prowadzącego warsztaty, przestrzegania norm kultury osobistej. W przypadku nadmiernego naruszenia tych zasad, firma Miarologia zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy zapisanych.
 5. Firma Miarologia zapewni opiekę uczestnikom Akademii Miarologii w trakcie trwania warsztatów. Odpowiedzialność firmy Miarologia kończy się z chwilą zakończenia warsztatów przez prowadzącego.
 6. Firma Miarologia ani prowadzący nie ponoszą odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenia osobistych rzeczy uczestników Akademii Miarologii.

§6

Rezygnacja lub nieobecność na warsztatach Akademia Miarologii

 1. W przypadku rezygnacji z Akademii Miarologii przed terminem rozpoczęcia zajęć warsztatowych w danym semestrze albo w przypadku rezygnacji po pierwszych zajęciach warsztatowych w danym semestrze, opiekun prawny dziecka jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie firmę Miarologia, a uiszczona opłata za Akademię Miarologii zostanie zwrócona do 7 dni od daty zgłoszenia rezygnacji na konto z którego został dokonany zakup (co stanowi odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość usługi „Akademia Miarologia”).
 2. W przypadku rezygnacji z Akademii Miarologii po drugich i kolejnych zajęciach w semestrze, opiekun prawny dziecka jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie firmę Miarologia, a uiszczona opłata za Akademię Miarologii nie zostanie zwrócona.
 3. W przypadku choroby dziecka lub innej ważnej przyczyny opuszczenia warsztatów, uiszczona opłata nie jest zwracana, jednak firma Miarologia dopuszcza możliwość odrobienia tych warsztatów.
 4. Możliwość odrobienia warsztatów jest określana przez firmę Miarologia indywidualnie, ale mając na względzie ograniczenia lokalowe i liczebność dzieci w poszczególnych grupach, firma Miarologia zastrzega sobie prawo odmowy odrobienia warsztatów.

§7

Odwołanie zajęć

 1. Firma Miarologia zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów z przyczyn od niej niezależnych, o czym opiekun prawny dziecka zostanie niezwłocznie powiadomiony.
 2. W przypadku odwołania warsztatów firma Miarologia deklaruje zorganizowanie ich w późniejszym terminie.

§8

Reklamacje

 1. Ewentualne reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub poprzez email:akademia@miarologia.pl
 2. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę.

§9

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych wpisanych poprzez podstronę „Zapisy” i w dalszej kolejności przez Sklep Internetowy Miarologia jest właściciel firmy Miarologia Marzena Dranka, ul. Moraczewskiego 6/12, 30-376 Kraków, NIP: 6321205217, REGON: 368045612.
 2. Opiekun prawny dziecka zapisując dziecko na warsztaty Akademia Miarologii poprzez podstronę „Zapisy” i w dalszej kolejności przez Sklep Internetowy Miarologia, tym samym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych opiekuna prawnego oraz dziecka przez firmę Miarologia.
 3. Dane osobowe opiekuna prawnego obejmują: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, adres zamieszkania. Dane dziecka obejmują: imię, rok urodzenia. Dane te nie są w żadnym wypadku udostępniane osobom trzecim. Opiekun prawny dziecka ma prawo do wglądu w te dane, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. W tym celu należy się skontaktować ze Sprzedającym poprzez adres: akademia@miarologia.pl
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z zapisem, opłaceniem i uczestnictwem dziecka w Akademii Miarologii oraz w celu wystawienia faktury przez firmę Miarologia.
 5. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Miarologia w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W tym celu należy się skontaktować ze Sprzedającym poprzez adres: akademia@miarologia.pl

§10

Newsletter

 1. Zapisy do Newslettera są prowadzone przez podstronę „Newsletter„.
 2. Firma Miarologia umożliwia zainteresowanemu zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów Specjalnych, za które zainteresowany nie wnosi opłaty pieniężnej, ale dostarcza firmie Miarologia swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie Newslettera.
 3. Zawarcie powyższej umowy wymaga wypełnienia i przesłania formularza zapisu, a następnie potwierdzenia zapisu na listę subskrypcyjną Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający, który zostaje wysłany na adres e-mail podany w formularzu zapisu. Umowę uważa się za zawartą w chwili wyświetlenia się zainteresowanemu strony internetowej z potwierdzeniem subskrypcji Newslettera.
 4. Jeżeli zainteresowany nie chce wyrazić zgody na przesyłanie mu Newslettera, może dokonać zakupu Materiałów Specjalnych, płacąc za nie określoną przez firmę Miarologia cenę. Zakup w ten sposób wymaga indywidualnego kontaktu z firmą Miarologia e-mail:akademia@miarologia.pl.
 5. Dane osobowe podane przy zapisie do Newslettera są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów Specjalnych jak również w celu obsługi Newslettera. Administratorem tych danych jest jest właściciel firmy Miarologia Marzena Dranka, ul. Moraczewskiego 6/12, 30-376 Kraków, NIP: 6321205217, REGON: 368045612. Subskrybent newslettera ma prawo do wglądu w te dane, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. W tym celu należy się skontaktować z firmą Miarologia – adres e-mail:akademia@miarologia.pl

§11

Opinie klientów

 1. Wszystkie opinie umieszczone na stronie internetowej miarologia.pl są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od klientów, którzy faktycznie korzystali z usług firmy Miarologia, lub używali produktu cyfrowego lub go nabyli od firmy Miarologia.
 2. Klient może przesłać swoją opinię lub opinię swojego dziecka lub podopiecznego przez podstronę „dodaj rekomendacje„, wypełniając formularz rekomendacji, podając swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, jak również imię i wiek dziecka.
 3. Dane osobowe podane w formularzu rekomendacji są porównywane z listą klientów firmy Miarologia i jeżeli są zgodne, to treść rekomendacji może zostać opublikowana na stronie internetowej miarologia.pl.
 4. Nie wszystkie opinie są publikowane. Firma Miarologia każdorazowo decyduje czy daną opinię wykorzystać.
 5. Dane osobowe podane w formularzu rekomendacji oraz treść opinii w nim zamieszczona są przetwarzane w celach dokumentacyjnych, informacyjnych i promocyjnych na stronie internetowej miarologia.pl oraz na FB i Instagramie Akademii Miarologii. Administratorem tych danych jest właściciel firmy Miarologia Marzena Dranka, ul. Moraczewskiego 6/12, 30-376 Kraków, NIP: 6321205217, REGON: 368045612. Klient ma prawo do wglądu w te dane, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. W tym celu należy się skontaktować z firmą Miarologia – adres e-mail:akademia@miarologia.pl

§12

Postanowienia końcowe

 1. Z istotnych przyczyn firma Miarologia zastrzega sobie prawo, do zmiany regulaminu, o czym będzie niezwłocznie informować, poprzez opublikowanie nowej jego treści na podstronie „regulamin„.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.

Copyright © 2017 Miarologia